ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Vadobag Europe B.V., KvK-nummer 53130928,  Technopol 33, 5026 SB Tilburg, Nederland. 

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

'koper': de wederpartij van Vadobag. Deze partij kan koper van zaken en/of opdrachtgever van Vadobag zijn.

'consument': een koper die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. Vadobag contracteert niet met consumenten.

'aflevering': het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan koper.

'EU': Europese Unie, de lidstaten per 2015.

'schriftelijk': hieronder wordt mede verstaan per fax of e-mail.

'Vadobag': Vadobag Europe B.V..

  

Artikel 2 Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Vadobag alsmede ten behoeve van alle voor Vadobag werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Vadobag.

 

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

Tussen Vadobag en koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Vadobag dit aan koper schriftelijk heeft bevestigd, danwel indien Vadobag een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

 

Artikel 4 Technische eisen - leveringsgebied

1. Vadobag levert 'REACH compliant' en conform de General Product Safety Directive (2001/95/EG). Indien de te leveren of tot stand te brengen zaken moeten voldoen aan andere technische eisen of normen die meer omvatten dan dient dit door koper voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst nadrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld. Afwijken kan onder andere van invloed zijn op de prijs en op levertijden. Doorlevering door koper of een derde van producten van Vadobag naar buiten de EU is verboden vanwege licentiebeperkingen en artikel 18 lid 1 (Aansprakelijkheid).

 

2. Technische eisen die door koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van de in de branche gebruikelijke eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door koper nadrukkelijk te worden gemeld.   

 

Artikel 5 Monsters, modellen en voorbeelden.

Indien door Vadobag een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. Vadobag zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 

2. Alle opdrachten van koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Vadobag. Vadobag bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Voorts bepaalt Vadobag op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van koper, mits dit naar het oordeel van Vadobag bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht.

 

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vadobag aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Vadobag worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vadobag zijn verstrekt, heeft Vadobag het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan koper in rekening te brengen.

 

4. Vadobag is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Vadobag is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn.

 

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Vadobag de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

 

Artikel 7 Levering en contractduur

1. Levering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Vadobag ('Ex Works'). Binnen de EU is aflevering van gekochte zaken door Vadobag 'Franco Huis' mogelijk, doch altijd voor risico van koper. De zaken zijn door Vadobag bij aflevering 'Franco Huis' tijdens transport verzekerd onder gebruikelijke voorwaarden voor schade, verlies en diefstal. Vadobag is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering.

 

2. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Vadobag of een derde, op kosten en voor risico van koper.

 

3. De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Vadobag bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vadobag gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient koper Vadobag altijd schriftelijk in gebreke te stellen.

 

4. Het is Vadobag toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Vadobag bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

5. Leveringscondities per land  

 

 

Overige landen; Wij verzoeken u een e-mail te sturen naar [email protected] voor uw transportkosten en informatie.

LET OP! Transportkosten kunnen variëren afhankelijk van het volume van de producten.

 

Artikel 8 Wijzigingen in de te leveren zaken

Vadobag is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften, licentievereisten of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

 

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vadobag zal koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Vadobag koper hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Vadobag daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Alle door Vadobag verstrekte stukken, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – monsters, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto's, gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vadobag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

 

2. Vadobag behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

 

3. Vadobag behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden dan ter uitvoering van de overeenkomst te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 11 Opzegging & ontbinding met wederzijds goedvinden

1. Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan koper de overeenkomst schriftelijk, danwel op dezelfde wijze als de wijze waarop de overeenkomst is gesloten opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.

 

2. In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van de prijs verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

 

3. In geval Vadobag koper toestaat om gekochte zaken te retourneren tegen terugbetaling van de koopprijs, dan is koper gehouden om alle door Vadobag geleden vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten, te vergoeden. De door koper verschuldigde schadevergoeding wordt gefixeerd op 35% van de koopsom, onverminderd de mogelijkheid van Vadobag om volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12 Zekerheid

1. Vadobag behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Vadobag aan koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

 

2. Door Vadobag afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van koper.

 

3. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Vadobag gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of derden die zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Vadobag geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Vadobag, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Vadobag.

 

5. Koper is jegens Vadobag gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Vadobag op koper, uit welken hoofde ook, op eerste verzoek van Vadobag, (aanvullende) zekerheid te stellen, zodat Vadobag doorlopend voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

 

Artikel 13 Gebreken

1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaken zijn geleverd;

- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;

- of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;

 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Vadobag te melden via [email protected], op straffe van verval van recht.

 

3. Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na aflevering schriftelijk te melden aan Vadobag via [email protected], op straffe van verval van recht.

 

4. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vadobag via [email protected], op straffe van verval van recht.

 

5. Indien een klacht gegrond is, zal Vadobag de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, en/of – naar eigen keuze – aanbieden de zaken te crediteren of alsnog leveren tenzij dit laatste inmiddels voor koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening of crediteren of naleveren van de zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vadobag slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 14 Prijsverhoging

Indien Vadobag met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Vadobag niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: Vadobag mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 5 % bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 15 Betaling

1. Facturen van Vadobag dienen door koper binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro.

 

2. Door koper gedane betalingen strekken – zelfs indien koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.

 

3. Indien koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Vadobag rustende betalingsverplichting dan is koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.

 

4. Vadobag is steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van koper te vorderen heeft te verrekenen met een eventuele tegenvordering van koper. Koper is zonder toestemming van Vadobag niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Vadobag te verrekenen. Koper komt jegens Vadobag geen enkel opschortingsrecht toe.

 

Artikel 16 Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

Alle vorderingen van Vadobag op koper zijn onmiddellijk opeisbaar indien:

-    koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Vadobag;

-   na het sluiten van de overeenkomst aan Vadobag ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen ;

-    koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.

-   de aanvraag van de surseance het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van koper of een beslag ten laste van koper op een substantieel deel van de goederen van koper of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Vadobag toebehoren;

In de genoemde gevallen is Vadobag bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17 Incassokosten

1. Indien koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Vadobag rustende betalingsverplichting dan is koper, na één betalingsherinnering van Vadobag, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Vadobag te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.

 

2. Koper is jegens Vadobag de door Vadobag gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. Vadobag is verzekerd voor schade die binnen de EU is ontstaan en die verband houdt met door haar (op)geleverde zaken of de uitvoering van werkzaamheden tot een maximumbedrag van 2,5 miljoen euro per aanspraak en € 5 miljoen euro per jaar.

 

2. Alle aansprakelijkheid van Vadobag is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

 

Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Vadobag beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde.

 

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

-   bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

-   schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

-  In het kader van artikel 13 (Gebreken) door koper, binnen de hersteltermijn van Vandobag (bijv. controle-/verzendkosten) gemaakte kosten.

 

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vadobag.

 

5. Vadobag is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat koper bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

 

6. Koper vrijwaart Vadobag voor alle aanspraken van derden terzake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Vadobag uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Vadobag daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Koper aansprakelijk is.

 

Artikel 19 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Vadobag die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Vadobag kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Vadobag afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.

 

2. Vadobag heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Vadobag haar verbintenis had moeten nakomen.

 

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vadobag opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vadobag niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

4. Indien Vadobag bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 20 Toepasselijke recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen Vadobag en koper is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

 

2. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen koper en Vadobag kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv.

 

3. Vadobag blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van koper.